Tetsuo Matsuda

 
 
 

16 1/8" viola by Tetsuo Matsuda (Barrington) 2001.